معیارهای آزمون مدل در نرم افزار SmartPLS

معیارهای آزمون مدل در نرم افزار SmartPLS

 

ارائه دهنده: شهریار محسنین و دکتر محمد رحیم اسفیدانی

حجم فایل: 2.66 مگابایت

فایل پاورپوینت حاضر شامل دو بخش می باشد. ارائه دهندگان در بخش نخست بطور مختصر به معرفی کتاب مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SmartPLS می پردازند و در بخش دوم در خصوص معیارهای آزمون مدل اندازه گیری انعکاسی، آزمون کیفیت مدل اندازه گیری انعکاسی، معیارهای آزمون مدل اندازه گیری ترکیبی، آزمون مدل ساختاری و آزمون برازش کلی مدل در نرم افزار SmartPLS بحث می کنند.

سایر مفاهیم موجود در فایل آموزشی: آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی تأییدی، شاخص متوسط واریانس استخراج شده (AVE)، آزمون فورنل و لارکز، آزمون بار عرضی (Cross Loadings)، شاخص اشتراک، شاخص تورم واریانس (VIF)، شاخص ضریب تعیین، معناداری ضرایب مسیر، شاخص افزونگی و ...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...