مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (LISREL)

مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (LISREL)

مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل

نویسندگان: دکتر حیدرعلی هومن

زبان فارسی - سال 1393

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «روش تحقیق در روان‌شناسی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.
 

 
فهرست :

پیشگفتار
فصل یکم: مدل‌یابی معادلات ساختاری
فصل دوم: تدوین، آزمون و ارزشیابی مدل‌ساختاری
فصل سوم: تحلیل مسیر
فصل چهارم: کاربرد مدلهای کامل ساختاری در پژوهش
فصل پنجم: زمینه تاریخی مدل LISREL
فصل ششم: مدل کامل و عمومی LISREL 
فصل هفتم: راهنمای کاربرد LISREL8 و PRELIS2
فصل هشتم: مدیریت داده‌ها در LISREL
فصل نهم: اجرای دستورهای عملیاتی LISREL ، PRELIS و SIMPLIS
فصل دهم: مشخصه‌های آماری PRELIS
فصل یازدهم: ترسیم نمودارها در LISREL
فصل دوازدهم: اندازه‌های برازندگی در LISREL 
فصل سیزدهم: تحلیل عاملی اکتشافی در LISREL
فصل چهاردهم: تحلیل عاملی تأییدی در LISREL
کتابنامه
واژه‌نامه

دریافت فایل 

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...