درباره ی ما

 

 

 

شرکت هنر تجسم آماری آراس در سال 1388 با هدف ارتقاء و ترویج دانش آمار در جامعه مدرن ایران در شهر مقدس مشهد تأسیس و آغاز به کار نمود (شماره ثبت:88405). فعالیت های اولیه شرکت، مشاوره آماری طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی بود، اما رفته رفته با پذیرش نمایندگی در سراسر کشور حیطه ی فعالیت خود را به برگزاری دوره های تخصصی و عمومی در حوزه علوم آماری و برنامه نویسی در محیط های نرم افزاری ارتقاء بخشید. در حال حاضر این شرکت با 8 نماینده (39 عضو) در سراسر کشور و با بهره از توانمندی جوانان برومند و متخصص ایرانی آماده ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف علوم پزشکی می باشد.

متخصصین آماری شرکت هنر تجسم آماری آراس آماده ارائه خدمات مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری در حوزه های زیر می باشند:

مشاور آماری طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

تعیین حجم نمونه (Sample Size)

روش های نمونه گیری (Sampling Methods)

طراحی پرسشنامه (Questionnaire Design)

تعیین روایی و پایایی (Validity & Reliability)

روش‌های آماری شامل آمارتوصیفی، همبستگی متغیرها، آنالیز واریانس (Descriptive Statistics, Correlation, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA)

روش‌های ناپارامتری (آزمون من ویتنی – آزمون کروسکال والیس – آزمون مک نمار، آزمون فریدمن، آزمون ویلکاکسون) (Nonparametric Test)

طرح آزمایش‌ها (مانند طرح‌های بلوکی، فاکتوریل)(Experimental Design)

مدل‌های خطی (مانند رگرسیون) (Linear Model)

مدل‌های خطی تعمیم‌یافته (رگرسیون لجستیک و مدل‌های لگ خطی) (Generalized Linear Model)

معادلات ساختاری (Structural Equation Model)

تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) (Factor Analysis)

 تحلیل مسیر (Path Analysis)

خوشه‌بندی و رده‌‌بندی (Cluster Analysis)

آنالیز تشخیصی (ممیزی) (Discriminant Analysis)

ارزیابی رضایت شغلی (Assessment of Job Satisfaction)

داده کاوی (Data Mining)

سری‌های زمانی (Time Series)

تحلیل داده‌‌های طولی (Longitudinal Analysis)

تحلیل داده های بقا (Survival Analysis)

مشاوره و اجرای کنترل کیفیت، انجام، تضمین کیفیت، پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های مدیریتی (Quality Control)

متا آنالیز (Meta Analysis)

شبکه عصبی مصنوعی (Neural Network )

جانهی داده های گمشده (Missing Data)

بررسی کفایت مدل ها (Goodness Of Fit)

برنامه نویسی در محیط (MATLAB,R,SAS)

 

برگزاری دورهای تخصصی و عمومی:

نرم افزار SPSS

نرم افزار R

نرم افزار STATA

نرم افزار LISREL

تعیین حجم نمونه

مقابله با داده های گمشده

متا آنالیز

معادلات ساختاری

 شبکه عصبی مصنوعی

 

پاره ای از مشاوره های آماری انجام شده توسط تیم متخصصین: