خدمات شرکت

تعرفه خدمات

لیست تعرفه خدمات ارائه شده توسط شرکت

 • آمار تحلیلی مقدماتی

 • ۵۰۰۰۰تومان تا 48 ساعت
 • 30 درصد تخفیف دانشجویی
 • اطلاعات بیشتر
 • آمار تحلیلی نیمه پیشرفته

 • ۷۵ تا ۱۵۰هزارتومان
 • 20 درصد تخفیف دانشجویی
 • اطلاعات بیشتر
 • آمار تحلیلی پیشرفته

 • ۱۷۵ تا ۳۵۰هزارتومان
 • 20 درصد تخفیف دانشجویی
 • اطلاعات بیشتر
 • برنامه نویسی پیشرفته

 • ۲۰۰هزارتومان به بالا R، MATLAB، SAS
 • 20 درصد تخفیف دانشجویی
 • اطلاعات بیشتر